گزارش همشهری از تجارت مدل در آرسی ایبی

گزارش همشهری از تجارت مدل در آرسی ایبی

گزارش همشهری از تجارت مدل در آرسی ایبی

گزارش همشهری چاپ شده در مجله سرنج شماره 288 مورخه سوم مهرماه 95

 

لینک گزارش در وب سایت شهر خبر  کلیک کنید