ارسال سفارشات زیر 50 هزار تومان

ارسال سفارشات زیر 50 هزار تومان

ارسال سفارشات زیر 50 هزار تومان

به اطلاع دوستان میرساند ارسال سفارشات کمتر از 50 هزار تومان مستلزم انتظار جهت ارسال میباشد 

انتظار ارسال بدین معنیست که این گونه سفارشات میبایست تجمیع یافته و سپس ارسال گردد بهمین منظور دقت داشته باشید که زمان انتظار جهت دریافت این سفارشات از 72 ساعت تا یک هفته نیز میتواند به درازا کشیده شود 

هزینه ارسال در جمع سفارش محاسبه نخواهد شد 

قبلا از توجه شما مشتریان عزیز سپاسگزاریم