زمین سبز ، آسمان آبی

زمین سبز ، آسمان آبی

زمین سبز ، آسمان آبی

آرسی ایبی حامی زمین سبز و آسمان آبی

با شروع هفته درختکاری ، آرسی ایبی طرح خود منبی بر زمین سبز ، آسمان  را اعلام مینمایید 

خریداران محترمی که تمایل به شرکت در این طرح را دارند فقط کافیست در توضیحات خرید خود اعلام کنند که نیازی به فاکتور کاغذی ندارند تا در هنگام ارسال کالا فاکتور چاپی برای آنان صادر نشود 

با توجه به اینکه سیستم بصورت خودکار یک نسخه فاکتور خرید را برای کاربران عزیز ارسال میکند شما میتوانید محتویات بسته دریافتی را با فاکتور ارسالی به ایمیل خود کنترل نمایید و بدین صورت یک برگ کاغذ کمتر مصرف شده و با همین عمل باعث حفاظت بیشتر از منابع طبیعی محدومان بعمل آوریم .

فقط کافیست که بخواهیم تا زمینی سبز تر و آسمان آبی تری داشته باشیم 

به امید آن روز